Αναλογίες μονάδων μέτρησης
1 μίλι = 1,6 χιλιόμετρα
1 ναυτικό μίλι = 1,8 χιλιόμετρα
Ταχύτητα του ήχου = 1221 χιλιόμετρα ανά ώρα
1 έτος φωτός = 1.079.252.762,4 χιλιόμετρα
1 εκατοστό = 0,4 ίντσες
1 ίντσα = 2,5 εκατοστά
1 μέτρο = 39,3 ίντσες
1 πόδι = 30,48 εκατοστά
1 τετραγωνική ίντσα = 6,45 τετραγωνικά εκατοστά
1 τετραγωνικό πόδι = 0,09 τετραγωνικά μέτρα
1 τετραγωνική γιάρδα = 0,8 τετραγωνικά μέτρα
1 τετραγωνικό μίλι = 2,59 τετραγωνικά χιλιόμετρα
1 κυβικό πόδι = 0,02 κυβικά μέτρα
1 κυβική γιάρδα = 0,76 κυβικά μέτρα
1 γαλόνι = 3,78 λίτρα

 

Μήκος
in/inches x 25.4 = millimeters mm
in/inches x 2.54 = centimeters cm
ft/feet x 30.48 = centimeters cm
ft/feet x 0.3048 = meters m
yd/yards x 0.9144 = meters m
mi/statute mile x 1.6093 = kilometers km

 

Επιφάνεια
in²/square inches x 6.4516 = square centimeters cm²
ft²/square feet x 0.0929 = square meters
yd²/square yards x 0.8361 = square meters
ml²/square miles x 2.5900 = square kilometers km²
a/acres x 0.4047 = hectares ha

 

Βάρος
oz/ounces x 28.3495 = gramms g
lb/pound x 0.4536 = kilograms kg
stn/short ton x 0.9072 = tonnes t

 

Όγκος
tsp/teaspoons x 5 = milliliters ml
Tbsp/table spoons x 15 = milliliters ml
fl oz/fluid ounce x 29.573 = milliliters ml
gi/gill x 0.1182 = liters l
pt/pints x 0.4732 = liters l
qt/quarts x 0.9463 = liters l
gal/gallons x 3.7856 = liters l
ft³/cubic feet x 0.0283 = cubic meters
yd/cubic yards x 0.7646 = cubic meters

 

Θερμοκρασία
°C = (°F-32) °F = 9/5°C+32