Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, τον Δεκέμβριο του 1999. Στα όρια του βρίσκονται οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
Σκοπός της ίδρυσης του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι η διαφύλαξη της σημαντικότατης φυσικής κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης. Στην τελευταία ανήκουν οι νησίδες του κόλπου του Λαγανά και τα Στροφάδια, που ανήκουν στον νομό Ζακύνθου. Παράλληλα θα αναπτύξουν δραστηριότητες που θα εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή τους.
Στόχοι του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι η προστασία και διατήρηση των σημαντικότερων παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, των βιοτόπων και του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, των προστατευομένων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής και της ενδημικής χλωρίδας. Επίσης έχει ως σκοπό να προστατεύσει τους παράκτιους και θαλάσσιους οικότοπους ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος καθώς και τους αλιευτικούς πόρους του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Επίσης, το Ε.Θ.Π.Ζ στοχεύει και στην ανάπτυξη συμβατών δραστηριοτήτων, όπως
ο τουρισμός και η αναψυχή σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας,
η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση στις φυσιολατρικές δραστηριότητες του κοινού, η διαφύλαξη των παραδοσιακών χρήσεων (αλιείας, βόσκησης, γεωργίας κ.λ.π.) και η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι το πρώτο σε αυτό το είδος στην Ελλάδα, το οποίο διοικείται από έναν φορέα διαχείρισης και είναι υπόδειγμα για άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Το Θαλάσσιο Πάρκο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ζακύνθου που περιλαμβάνει τη θαλάσσια έκταση του κόλπου του Λαγανά και των νήσων Στροφάδων, τις νησίδες Πελούζο, Μαραθονήσι και Άγιο Σώστη, τη χερσαία έκταση του δήμου Ζακυνθίων, τις κοινότητες Βασιλικού και Αργασίου, του δήμου του Λαγανά ( κοινότητες Καλαμακίου, Παντοκράτορα, Λιθακιάς και Κερίου). Συνολικά το πάρκο περιλαμβάνει 89,2 τ. χμ θαλάσσιας έκτασης, 14,2 τ. χμ χερσαίας έκτασης, ενώ η περιφερειακή ζώνη του είναι 31,2 τ. χμ.

Η Ζάκυνθος αποτελεί το σημαντικότερο βιότοπο ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών Caretta-caretta στη Μεσόγειο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία ωοτοκούν οι χελώνες αυτές. Περαιτέρω, η φώκια Monachus- monachus, ένα είδος φώκιας υπό εξαφάνιση, ζει και αναπαράγεται στις δυτικές ακτές της Ζακύνθου.

Η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αποτελείται από διάφορα είδη οικοσυστημάτων, εθνικού αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Συστήματα αμμοθινών, αλόφιλης βλάστησης, υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και παράκτια οικοσυστήματα. Σ\' αυτά απαντώνται εκατοντάδες είδη χλωρίδας και πανίδας.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικού Διαμερίσματος Αργασίου, 29100, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο: +30 (26950) 29870, +30 (26950) 29871
Φαξ: +30 (26950) 29872
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.nmp-zak.org
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@nmp-zak.org